29 June 2020

THIS BLOG IS MOVING !

This blog has served me very well for many years, but now that I have revamped my website http://layonyayo.com, I feel this format here is a bit outdated in look and feel, technology too.
So I decided to move my blog, or rather, abandon this one here (and keep it online for nostalgia reasons and as an archive) and from now on post new blog entries on

http://LayonYayo.com/blog/


See you there! :)

24 June 2020

21 June 2020

#pxevolatrr °1vea trr - muwäpìntxu sì siva ko!

Leiu mipa challenge lì'fyaolo'ru! Fìstä'nìpam a ta oe lu fpi srr a'awve.Txo aynga new siva nìteng, fìtìkangkemviti rivun fìtseng:
https://twitter.com/kelutralro/status/1274777062549721090


02 February 2020

Mipa mo lepay a fayoangfpi

Oeru mipa mo lepay lìyeiu! Tsat oel so'ha nìtxan, taluna mipa kifkeyt apxa tsun ngivop fte ewll sì fayoang tsun kelku sivi nìmwey sì nìswey ^^ Trrpeyve mìyunge moel alu eyktan oeyä oesì tsamoti ne tsenge tìkangkemä. Mawkrra ewll polaw nì'it nì'ul ulte fayoangti solung, narlor fkayatsan. Tsakrr ayrelit ayngaru tasyìng.

San pefnepayoang sìk pawm srak? Tse, fnel a tsaru nìToitsye syaw Kardinalfisch fu Kardinälchen fu Arbeiterneon :D NìLatin syaw Tanichthys albonubes kop nì'Ìnglìsì White Cloud Mountain Minnow. Hì'i sì narlor sì hona sì hiyìk sì tstew leiu.

Srefereiey nìprrte' nìtxan.

22 January 2020

Vurtsyìp

Maw tìrawn lala eyktanä aspuwin, mipa eyktan, a peyä tstxo lu Ueyno, frahapxìtuhu olo'ä perängkxo. Hapxìtuo plltxe san Spuwina eyktan na koakutral lolängam pxìm. Kawkrr srekrr ke lolu 'ewana eyktan ngengana, slä ngengaru txana tìtslam sì hafyon li leiu. Sìlpey oe tsnì pxan lirvu sìk.
Ueynori kxetse rikx nìwin taluna 'efu na loreyu 'awnampi nì'it, tsalsungay po 'eyng san Tstunwi ma tsmuk. Fmasyi kìte'e sivi sì fyawivìntxu awngaru nìltsan sì *nìmwiä sìk, srefwa kelutralne new tivätxaw olo'hu nìwotx.
Tengkrr frapo tsakem seri, ìlä fya'o Ueyno tsìk sìn kouma tskxeo keynven, srefwa zup terkup.
Yewla.

16 January 2020

Utral a Perumì

Nìwotx tswola' oel futa stxelit a oeru tolìng lawk. Tse, oeyä hama zìtsaltrrìri tì'ongokxä stxelit akosman meyktanìl oeru sì oeyä muntxatanur tìng. Tsastxeli utral a fkol peykaw mì tanlokxe alu Peru leiu:


Pivaw nìtxan!