13 March 2012

Ma sa'nu...

Oe ke namew ziverängok... slä...
nga mi lom lu oer. Vohina zìsìt asraw... Slä frazìsìt tìtxur tìsrawä nän nì'ul'ul.

Nga layu yawne oer frakrr - kawkrr oel ke tswaya' ngati.