27 April 2012

Rel ahasey - 'ewana sa'nok

Nì'i'a lu hasey. Set oe 'efu nitram. ^^ Fìrel ahasey sunu ayngaru srak?Txo ngal ke tslam faylì'ut sì fìrelit, rutxe ivinan faylì'ut: Vur teri 'ewana sa'nok


09 April 2012

Vur teri 'ewana sa'nok

Oel fpìl futa oe pamrel sìyevi vurur nìNa'vi. Kop li säfpìl leiu oer.
Ngäzìk lìyu fwa pamrel sivi vurur, slä oe new mivay'. Kxawm oel wayeyn ayrelit pumur.
Sa'nokìri aewan sì peyä syay(ri?) payeng vurìl.
Ma eylan, srake aynga niyevew fìvur stivawm?

Nìvingkap, tìrusalpengìri txo ayngal kivin srungit, rutxe, tìng nari fì'ur: Dict-Na'vi.com ... Pum srung soli oeru pxìm sì nìtxan. :)

Nìvingkap hapxì muve... Oeru lìyeiu mefalulukantsyìp. Oel fpìl futa oel syayaw meforu "Palu" sì "Lukan". Kxawm mefo 'awsiteng layu 'aw 'änsyema palulukan tsakrr hrh ;D
Fì'uri fpìl aynga, ma eylan? ^^


08 April 2012

Uniltìrantokx

Txo oer livu uniltìrantokx, kxawm peyä tìlam livu... fìfya:


Nìlun oe ke längu nìftxan sevin na oeyä uniltìrantokx (tse, oel woleyn fìrelit tup wirvìntxu relit oeyä tìlamä angay)... Ulte ke frakrr ke nìn sutel nìkawng ;)
Nìrangal oer uniltìrantokx lirvu mì Eywa'eveng...

Nìvingkap, tìlam pìlokä lolatem :) Pum lu lor sì neyn nì'ul set, tì'efumì oeyä. Ulte... oe zenke ftivang tskxekeng sivi lì’fyaru leNa’vi... ;_;