09 April 2012

Vur teri 'ewana sa'nok

Oel fpìl futa oe pamrel sìyevi vurur nìNa'vi. Kop li säfpìl leiu oer.
Ngäzìk lìyu fwa pamrel sivi vurur, slä oe new mivay'. Kxawm oel wayeyn ayrelit pumur.
Sa'nokìri aewan sì peyä syay(ri?) payeng vurìl.
Ma eylan, srake aynga niyevew fìvur stivawm?

Nìvingkap, tìrusalpengìri txo ayngal kivin srungit, rutxe, tìng nari fì'ur: Dict-Na'vi.com ... Pum srung soli oeru pxìm sì nìtxan. :)

Nìvingkap hapxì muve... Oeru lìyeiu mefalulukantsyìp. Oel fpìl futa oel syayaw meforu "Palu" sì "Lukan". Kxawm mefo 'awsiteng layu 'aw 'änsyema palulukan tsakrr hrh ;D
Fì'uri fpìl aynga, ma eylan? ^^ Tìralpeng | translation | Übersetzung

A story about a young mother

I think I want to write a story in Na'vi. I already have an idea.
It will be difficult to write it, but I wanna give it a try. Maybe I'll draw some pictures for it, too.
The story will be about a young mother and her fate.
Buddies, would you like to read this story?

By the way... if you need help with translating, please have a look at this: Dict-Na'vi.com ... It helped me a lot and often. :)

By the way Pt. 2... I'll get two cats soon. I think I'll call them "Palu" and "Lukan". Then maybe both will become one Palulukan lol ;D
What you think about this? ^^

1 comment:

  1. Nìlun, ma tsmuk … nivew oe ivinan fìfnevurit nìtxan. Lam fwa tsaw eltur tìtxen si. Ulte awngal kin mipa ayvurit nìNa’vi.

    Zene oe hivangham teri ngeyä mefalukantsyìp alu Palu sì Lukan ^^ Mefori etrìpa syayvi ;)

    ReplyDelete

Paylì'ut new pivlltxe nga?