12 January 2018

Palukanit yom smarìl

Oeri fìtrr palukanit yom smarìl.
Ke holahaw nìtam. Stum frahapxì tokxä lewotx (alu re'o sì mehinam sì mesyokx sì mepun sì txal sì  ngäng sì txìm sì pewn) tìsraw si. Zolup. Furia kxukx payti nìtxan nolui, ha ke tsolun syeha sivi nìtam txankrr. Furia lì'fyat oeyktìng lahea numeyur nolui. Slä tsarelìri a woleyn oel ta'lengäo fìtrr flä, hrh...

Zene syivor... sì hivahaw.

Fìpostì ke tsirvun tivam, slä pxiset oeru ke'u.
Fmasyi pamrel sivi lahea postìr fìkintrr.

08 January 2018

Mipa zìsìt lefpom

Sìlpey oe tsnì mipa zìsìtìl tiyevìng pxaya fpomit sì fpomronit sì fpomtokxit frapor ulte liyevu zìsìt askxomä frapofpi.
Mipa zìsìtìri ftxozä soli muntxatanhu oe kelkumì, lu tìfnunga' a tìkin moer a zawprrte' nìtxan.

Ngop pxaya relti oel sì Na'vitsyìpit a tok eltut lefngap:


Mesrram ngian vrrìn nìtxan. Muntxatanìri kea fpomtokx ke lu trram, kea pum ke lu oer fìtrr. Zirvene kivin tìkinti nì'ul, slä zene tìkangkem sivi trray.
Ha tsaylì'ukìng ahol zene tivam fìtrr.