17 December 2018

Sanhì Tattoo - Update

Ok, I guess the project / idea is dead. Not only because I haven't reported on this for a while; I didn't do that for a reason, because like I said, I wanted to watch out for side effects whatsoever.
And I think that some occured; it's normal for tattoos to itch every now and again, simply because ink/pigment particles inside your body are foreign objects your body continuosly wants to get rid of, so your immune system continuosly attacks those - the occasional itch is normal nothing to worry about.
But, the spots where I'd worked that UV ink into my skin itch more often than would be normal, plus I've witnessed some sort of breakdown of darker tattoo ink that used to be there before the UV ink was added onto that. Also, the UV ink didn't really stay where I'd put it. All this is more than enough reason for me to not continue this experiment, nìkeftxo. It would have been awesome if it would have worked out somehow ;/ Slä, tsun pehem.

23 August 2018

Teri fwa kar sì nume saylahe

Tse, ma frapo... nìmun txankrr ke pamrel soli fìpìlokur, slä leykatem oel tsat pxiset. Nì'awve, kxì ma frapo - sìlpey oe, ayngar fpom leru. Ayngafkeyk fyape? Pefmawn?

Li... fmawn... sran. Txo ke tsilveri ayngal; ngolop oel leToitsyea numeyufpi a weptsengit alu http://NumeKo.info :)
Mi hasey ke lu nìwotx, slä li lesar liyevu kxawm. Krrka txarmula aysänumvit, nolume oe nìtxan nìteng. New ivomum ngal teyngta pelun sngolä'i oe txivula tsat srak?
Tse... Lì'fyari sngolä'i oe kivar aynumeyur leToitsye ulte nerumeie fo nìltsan nìngay, slä ke lolu oer sìltsana tìhawl lesar, ha ngolop oel snanumultxayä aylì'u a fpì karyu sì numeyu. Mawkrr, fpìl oel futa tsaw lesar siyevi lapor kop, ha oel aylì'ut sleykolu weptseng a frapo a tsun pivlltxe nìToitsye tsun sivar sì nivìn fte nivume. Tsatìkangkemviri nawma meylan alu Plumpsì sì 'eveng te atan srung soli oer fte sivung tsukleyna mokrit asyawnep tsaweptsengur - tsari irayo seiyi mefor nìmun!

Nìsung ngolop lahea meut. 'awa rel sì ììì... 'awa Na'vitsyìp, hrh.

Zerok poeti srak?

Ulte tsaw lu Na'vitsyìp a 'on soli oe fa mesyokx ulte li tolìng 'eylanur:

Nìvingkap, payoangìri oeyä frawzo. Mi poru lu fpom ulte lu tstxew ulte newomum nìtxan hrh. Kop yom nìtxan nang. Sloleiu txur sì narlor nì'ul! Skxakep krro siyevung oel mipa relit 'urä peyä fìtseng. :)

Hayalovay ma eylan ~

Tìsung:

04 June 2018

lehrrapa hawnuyu

Ketsukspaw lu wina fya'o a tsawl slolu payoang oeyä. Tse'a srak?
Pori kinam lesrä (hrh) nì'ul'ul tsawl slu, kop tokx pxayopin slu nì'ul. Leiu fyeyn set po, kea lini ke nulkrr. :')

Slolu lehrrap nì'ul kop, hrh! Kllpxìltut nìftxavang herawnu ulte frakrr fmi kivurakx fraykututi (natkenong sute a ke smon por/a ke yomtìng por fu syeprel spulmokriyä oeyä, hrhn). Lu 'ipu sì hona nìhawng.

19 February 2018

Mipa ewll sì letxatxa tsrul

Spunky li txoluleia tsrulit letxatx*! Ulte solung oel 'a'awa 'ewllit a sleru tsawl nìltsan;

mesrram
fìtrr
 

Payoang mawey nì'ul'ul slolu, 'efatsu nitram ulte yom nìltsan. New muntxa sivi payoangoru alahe, hrh x) Slä tsakem ke layen, kezemplltxe. Ke tsun sì ke new oe vivewng linit apxay payoangä!

14 February 2018

Spunky

Oer leiu mipa payoang anarlor ulte tolìng oel poru tstxoti alu Spunky. Kanom poti mesrram. 'en si oe, po solalew zìsìt a'aw ulte lu lefpomtokx. Pori ta'leng lu tun sì 'om sì ean sì neyn. Pxayopin, kefyak?
Pol ke 'eko lahea ayioangit akì'ong a mì mo lepay, slä li tolaron yolom frangawngit, hrh!
Mi lerang mipa moti lepay pol ulte slivu mawey nì'ul, slä tsolun sivar oel syeprelt fte tivìng ayrelit ayngar:Narlor nì'aw, kefyak? <3

11 February 2018

Payä Meoauniaea

Mo lepay lu pum a eltur tìtxen seiyi nìtxan. Hì'ia ayioang kelku seri mì mo ahì'i ulte yom sì rey. Meoauniaea lu susyang nìtxan.

Mawkrra payoang oeyä alu Bob tolerkup, yengwal nìtxan oeru längu ulte spaw oel futa kawkrr ke kayanom payoangit amip nìmun, slä tsa'ul sleykiyevu oet yaymak, kefyak. Taluna lu oer mo lepay mi ulte mì fum mi kelku si pxaya ioang alu ngawng sì ioang akì'ong a por lu kelku a txalsìn (hrhpeu... ìì, kolan tsaioangit a fko syaw snail nì'Ìnglìsì) ulte luke payoang, tsamo mek liyevu nì'it. Ha new kivanom oel payoangit amip. Pum a 'iyevefu nitram mì mo lepay oeyä.
Tsa'ul ke kan futa Bob ke lu txanwawe, kezemplltxe. Po lolu sì layu frakrr yawnea payoang a'awve oeyä.

Fmoli tslivam lunit sì 'ut a sleykolu payoangit spxin. Mi ke omum teyngta pelun tsaw lolen, ulte kawkrr ke ayomum nìno am'aluke, slä tsleram nì'it hemit oeyä a lolu fe'. Ha tsivun nivume oe ulte ke nui nìmun, nìsìlpey. Kxawm nui syuve, kxawm po lolu spxin sngä'ikrrta.

Sngä'ikrrìri amip moä lepay, leykolatem 'urit. Rawn oel mewllit fa pum amip ulte 'ärìp ngrrti sì tskxet. Mipa mewll zene slivu tsawl mi, slä payoangìri amip mo lepay alaksi leiu set, ulte oeri txe'lan latsu nìteng.

Kop pxaya ayrelit ayngar:

  (mipa 'ur moä lepay)

 
 (ayngawng a starsìm syuvet payta sì ayioang akì'ong a for lu kelku a txalsìn)

30 January 2018

Hivahaw nìmwey, ma Bob

Furia lolu nga sweya payoang sì sìltsana 'eylan, oe irayo si ngaru. Furia oe ke tsolun srung sivi ngaru ulte zolene tspivang ngati, oeru txoa livu... Fmoli srung sivi, slä ke flolä... Nga yawne lolu oer, hì'ia skxawngtsyìp ayawne... ulte layu lom oer nìtxan. :'(25 January 2018

Pxetele


Pìlok

Nìmun tswola' oel futa pamrel sivi fìtseng. Oeru txoa livu.
Tsaw ke zawprrte' oene, taluna ke new tswiva', taluna leiu txantsana tskxekeng fwa sar lì'fyat.


Skxawngtsyìp alu Bob

Spaw oel futa payoangur oeyä alu Bob ke lu fpom. Mi slele sì yivom nìltsan, slä lam oer fwa 'efu spxin po nì'it. Fmeri zeykivo pot, ha kolanom ewroyoa 'umtsat a zeyko, nìsìlpey. Zene pivey sì sivìlpey...

Snatxärem Palulukanä

Tsolun oe ngivop snatxäremit palukanä a mì eltu lefngap fpi smuk a tsauvan alu OpenSim seri. Fwa nì'i'a tsasnatxäremìl tok tsaysmukä kifkeyt ulte fwa tolung fol oeru futa ngivop tsat zawprrte' oene nìtxan!12 January 2018

Palukanit yom smarìl

Oeri fìtrr palukanit yom smarìl.
Ke holahaw nìtam. Stum frahapxì tokxä lewotx (alu re'o sì mehinam sì mesyokx sì mepun sì txal sì  ngäng sì txìm sì pewn) tìsraw si. Zolup. Furia kxukx payti nìtxan nolui, ha ke tsolun syeha sivi nìtam txankrr. Furia lì'fyat oeyktìng lahea numeyur nolui. Slä tsarelìri a woleyn oel ta'lengäo fìtrr flä, hrh...

Zene syivor... sì hivahaw.

Fìpostì ke tsirvun tivam, slä pxiset oeru ke'u.
Fmasyi pamrel sivi lahea postìr fìkintrr.

08 January 2018

Mipa zìsìt lefpom

Sìlpey oe tsnì mipa zìsìtìl tiyevìng pxaya fpomit sì fpomronit sì fpomtokxit frapor ulte liyevu zìsìt askxomä frapofpi.
Mipa zìsìtìri ftxozä soli muntxatanhu oe kelkumì, lu tìfnunga' a tìkin moer a zawprrte' nìtxan.

Ngop pxaya relti oel sì Na'vitsyìpit a tok eltut lefngap:


Mesrram ngian vrrìn nìtxan. Muntxatanìri kea fpomtokx ke lu trram, kea pum ke lu oer fìtrr. Zirvene kivin tìkinti nì'ul, slä zene tìkangkem sivi trray.
Ha tsaylì'ukìng ahol zene tivam fìtrr.