12 January 2018

Palukanit yom smarìl

Oeri fìtrr palukanit yom smarìl.
Ke holahaw nìtam. Stum frahapxì tokxä lewotx (alu re'o sì mehinam sì mesyokx sì mepun sì txal sì  ngäng sì txìm sì pewn) tìsraw si. Zolup. Furia kxukx payti nìtxan nolui, ha ke tsolun syeha sivi nìtam txankrr. Furia lì'fyat oeyktìng lahea numeyur nolui. Slä tsarelìri a woleyn oel ta'lengäo fìtrr flä, hrh...

Zene syivor... sì hivahaw.

Fìpostì ke tsirvun tivam, slä pxiset oeru ke'u.
Fmasyi pamrel sivi lahea postìr fìkintrr.

2 comments:

 1. Oe sìlpey tsnì zosliyevu nga. Nga lu tuté akosman kip lì'fyaolo' slä sweylu txo syivor nga nì'it.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tstunwia aylì'uri ngeyä irayo seiyi, ma 'eylan.
   Ngaru livu tìyawr, kxawm zivene syivor nì'ul, slä kxawm tsatrr lolu trr a nui nì'aw, hrh. 'efu nitram nì'ul li, ha frawzo, a fì'u 'en si oe. :)

   Delete

Paylì'ut new pivlltxe nga?