08 January 2018

Mipa zìsìt lefpom

Sìlpey oe tsnì mipa zìsìtìl tiyevìng pxaya fpomit sì fpomronit sì fpomtokxit frapor ulte liyevu zìsìt askxomä frapofpi.
Mipa zìsìtìri ftxozä soli muntxatanhu oe kelkumì, lu tìfnunga' a tìkin moer a zawprrte' nìtxan.

Ngop pxaya relti oel sì Na'vitsyìpit a tok eltut lefngap:


Mesrram ngian vrrìn nìtxan. Muntxatanìri kea fpomtokx ke lu trram, kea pum ke lu oer fìtrr. Zirvene kivin tìkinti nì'ul, slä zene tìkangkem sivi trray.
Ha tsaylì'ukìng ahol zene tivam fìtrr.

No comments:

Post a Comment

Paylì'ut new pivlltxe nga?