06 January 2016

Trr a6ve #navipostaday

Fmi oe livatsi! x) Ke lu ftue tsalsungay.

Trray zene tìkangkem sivi oe nìmun. Ke new ._. Tìkangkem oeyä yawne lu oer, slä tsivun kivin tìk'ìnit nì'it nì'ul. Tsari pesu ke tsivun? ;)

Herwì zolup pxesrram fìtseng, slä 'olìp nìwin. Ke omum ftxey herwì zivup nì'ul nìmun fìzìsìt fteke...

Kxawm fa mipa eltu lefngap wayìntxu oel pxìm nì'ul fya'ot a tìngop ayrelä amip. Tsakemìri lu oer 'u alu "tsyenìl" a Twitch.tvmì. :)

Ke tsun ngivop hapxìt amip oeyä vurä alu Layon Yayo, taluna lefkrr ke lu oer kawnina rel a mi tok lala eltut lefngap.

Set wereyn nì'it srefwa zene hivahaw nìmun. Ha hayalovay, ma frapo :)

05 January 2016

Trr a5ve #navipostaday

Txoa, pamrel ke sìsyi nìtxan fìtrr, taluna mipa eltul lefngap seykerulìn oet nìwotx x) Kosman sì win nìtxan leiu!

04 January 2016

Trr a4ve #navipostaday

Sau! 'efu ngeyn sì ohakx nìtxan nìtxan nìtxan! Fula tìkangkemä moti vezeyko nolekx syurat oeyä nìwotx. Nìsung txonam holahaw nì'it nì'aw.

Slä oeyä tsulfätul sì sneyä muntxatel tolìng oer 'ut a fko tsun sivar fte kivanom ayut fu kìte'et a new fkol. Oel mayunge fì'ut tuteor ulte pol zeykayo txäremit txalä. Kuma oeri txal tìsraw ke si nulkrr. Tslam srak? x)

Eltu lefngap pähem fìtseng trray! Yeio' ^^

---

Yìmom sì hìsyahaw oe. Trrayvay, ma eylan.

03 January 2016

Trr a3ve #navipostaday

Ma frapo,

oer lu mipa eltu lefngap ._. Pähem tsaw fìtseng skxakep pxesrray. Tsari ke omum pefyat a tsivun 'ivefu oe.
Tsawfa tsayun wiveyn sì uvan sivi fìtxan nìltsan nì'ul!

Zene hivahaw ye'krr fìtrr, taluna zene vezeykivo mot tìkangkemä trray. Mi ke new OTL

Na'vitsyìpìri tokx mi slu okxu sì nutx nì'ul'ul. Memikyun stum hasey lu. Tsari ye'rìn mipa postì ayngar!Ma Plumps,
ngar leiu narlora pamrel fa tsyokx! Sunu oer nìtxan :) Nìrangal oeyä pum lirvu narlor fìtxan hrh x)

02 January 2016

Trr a2ve #navipostaday

Pe'uri tsun pamrel sivi oe fìtrr? What could I write about today? Ke omum 'uot a eltxur tìtxen sivi. Ììì... tam.
I don't know anything which could be interesting. Err... ok.

Zene sleykivu moti tìkangkemä oeyä trrmuveo.Have to clean the space/room of my work on Monday. Ke new tsakem sivi, zivawprrte' tik'ìn oene nulkrr. I don't wanna do that, (I want) enjoy spare time longer. Zene tìkangkem sivi trrmrrveta...
Have to work on Thursday...

Tsakrrvay oe fmasyi leyku hasey Na'vitsyìpä tokxit sì mipa hapxìt frato vurä alu Layon Yayo...
Until then I'm going to try to finish the body of my little Na'vi (BJD) and the newest part of Layon Yayo...

Furia tsu'oti tseoä tsan'eykul, rolun oel pongut reltseotuä alu The Art Posse a tsivun srung sivi oeru. As for improving dem art skillz, I've found a group of artists called The Art Posse which could help me. Fo fmi tsan'ivul 'a'awa skxekengfa. Ngäzìk, slä yeio'~
They try to improve through various exercises. Difficult, but perfect~

Sresrr ahol 'awvea alo molun'i nikret oeyä oel o__o Some days ago I've cut my own hair for the first time o__o Sänuiri txopu soli oe fìtxan! I was so afraid to screw up! Slä kum ke leiu fe' netrìp, hrh! x) But the result isn't bad, fortunately, lol! x) Set nikre syo nì'ul leiu ulte zeio.
Now (my) hair is lighter and the way it should be.

Kxawm kintrray oer leiu mipa eltu lefngap :> Maybe next week I'll get a new computer :> Lala pum a mi lu oer ke zängo nulkrr >:/ My old one doesn't work so well anymore >:/

01 January 2016

Trr a1ve #navipostaday

Mipa zìsìt lefpom ayngar! Sìlpey oe tsnì aynga mì zìsìt amip pilvähem nìzawnong :P

Fìzìsìtìri ke lu kea sìkan azey oer; kxawm kan oe tìkangkem sivi nìso'ha nì'ul, pamrel sivi pivlltxesì nìNa'vi nì'ul ulte reltseori tsan'ivul.


Fì'upxare lu hapxì tìkangkemviyä alu letrra postì leNa'vi a LNmì, ha fmayi oe pamrel sivi nìtrrtrr fìtseng fìvospxì.

Ha hayalovay ^^