04 January 2016

Trr a4ve #navipostaday

Sau! 'efu ngeyn sì ohakx nìtxan nìtxan nìtxan! Fula tìkangkemä moti vezeyko nolekx syurat oeyä nìwotx. Nìsung txonam holahaw nì'it nì'aw.

Slä oeyä tsulfätul sì sneyä muntxatel tolìng oer 'ut a fko tsun sivar fte kivanom ayut fu kìte'et a new fkol. Oel mayunge fì'ut tuteor ulte pol zeykayo txäremit txalä. Kuma oeri txal tìsraw ke si nulkrr. Tslam srak? x)

Eltu lefngap pähem fìtseng trray! Yeio' ^^

---

Yìmom sì hìsyahaw oe. Trrayvay, ma eylan.

2 comments:

  1. Ve’ori sì fpomtokxìri etrìpa syayvi! Tsun oe ronsrelngivop futa ’efu nga ngeyn sì ohakx. Lu tsuktslam.

    ReplyDelete
  2. Srane, tslolam :) "'u a fko tsun sivar fte kivanom ayut fu kìte'et a new fko" - tsaw lu smon oer a tìsla'tsu aswey fì'uä alu nì'Ìnglìsì "money".

    Furia ke lu ngaru tìsraw mi, seykxel sì nitram!

    ReplyDelete

Paylì'ut new pivlltxe nga?