01 January 2016

Trr a1ve #navipostaday

Mipa zìsìt lefpom ayngar! Sìlpey oe tsnì aynga mì zìsìt amip pilvähem nìzawnong :P

Fìzìsìtìri ke lu kea sìkan azey oer; kxawm kan oe tìkangkem sivi nìso'ha nì'ul, pamrel sivi pivlltxesì nìNa'vi nì'ul ulte reltseori tsan'ivul.


Fì'upxare lu hapxì tìkangkemviyä alu letrra postì leNa'vi a LNmì, ha fmayi oe pamrel sivi nìtrrtrr fìtseng fìvospxì.

Ha hayalovay ^^

2 comments:

 1. ’Awvea postìri ngeyä sko hapxì letrra postìyä leNa’vi seykxel sì nitram, ma tsmuk!
  Tìkangkem si keng nìso’ha nì’ul srak? Tsunslu srak? ;) Tsari etrìpa syayvi. Ngal omatsum futa lu ngaru oey tìslan ;) frakrr!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Srane, tsunslu :) ;P Frakrr.
   Fì'ut omeium oel ulte oeri txe'lanur fula teya seiyi nìwotx. Nìrangal oe tsirvun slivan ngat nì'ul!
   Irayo, ma 'eylan. :)

   Delete

Paylì'ut new pivlltxe nga?