28 December 2015

Frawzo²

Yay! Fìzìsìtä tì'i'a stum awngaeo leiu, mehapxì amip Layon Yayoä ayngar leiu... set tsun wiveyn lahea relit leNa'vi oe ulte var ngivop Na'vitsyìpit oeyä nìmun. Trray leiu trrmuve ;) Oer lu tìtslam* amip sì fpom nì'ul.
Frawzo. A fì'ut fpìl oel. ^^'


*tìtslam - (abstract) understanding, insight

No comments:

Post a Comment

Paylì'ut new pivlltxe nga?