25 December 2015

Ayftxozä lefpom...

Tbh fayftxozät ve'kì oel nìtxan nì'aw nìwotx ... nìngay. Ve'kì okit, sängä'änti. Tì'efut sì yewlat. Fra'ut.
Trram tsngawvìk txono. Ngä'ängän... (kea ftxozäl, ki okìl tsngeykawvìk oeti.) Nì'aw new oel futa fìtìsraw, fìsängä'än 'ivìp.

Ke omum futa fnepehem livu swey. New tswiva', slä tsaw ngäzìk längu. Nìrangal hirvahaw vay sngä'ikrr zìsìtä ahay.

Kxawm sweylu txo wiveyn fu vivar ngivop Na'vitsyìpit oeyä... ulte sìlpivey tsnì zìsìtay ziva'u nìwin....
Tsalsungay sìlpey oe tsnì ayngar livu ayftxozä a zawprrte' ayngane sì fpomtokx sì fpom.

2 comments:

 1. Ma tsmuke, ma ’eylan,
  sngum rä’ä si. Ke tslatsam oel fra’ut a ngal vll slä smon oer tsafnetì’efu ulte omum oel futa pxasìk ;)
  Ke lu nga nì’awtu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aylì'uri atstunwi ngeyä irayo si oe, ma 'eylan. Fpom oer lu nì'ul set, also thanks to your words.
   Ke nolew futa fko tsivun tslivam fra'ut a vol oel. ;) ...
   'efu ngeyn nìtxan, mesrram lolu exhausting, slä ke tsun hivahaw mi, zene pamrel sivi nì'awve lahea aysäfpìlur oeyä. Kxawm oe latem ulte sngä'i käpivame (keng nì'ul).

   Delete

Paylì'ut new pivlltxe nga?