14 February 2018

Spunky

Oer leiu mipa payoang anarlor ulte tolìng oel poru tstxoti alu Spunky. Kanom poti mesrram. 'en si oe, po solalew zìsìt a'aw ulte lu lefpomtokx. Pori ta'leng lu tun sì 'om sì ean sì neyn. Pxayopin, kefyak?
Pol ke 'eko lahea ayioangit akì'ong a mì mo lepay, slä li tolaron yolom frangawngit, hrh!
Mi lerang mipa moti lepay pol ulte slivu mawey nì'ul, slä tsolun sivar oel syeprelt fte tivìng ayrelit ayngar:Narlor nì'aw, kefyak? <3

2 comments:

  1. Sìltsan fwa stawm (kolan: inan nìngay) futa ngeyä mor lepay lu mipa kelkusiyu ;)
    Po lu lor nìtxan nang nìngay. Ke smon oer payoang a wem (ftxey fo lu fyin fte yomtivìng sì vivewng sl. fuke) slä spaw oel futa por lìyevu fpom sì fpomtokx mì mipa kelku.
    Etrìpa syayvi.

    ReplyDelete

Paylì'ut new pivlltxe nga?