03 December 2012

Ayftxozä lefpom

Txana krr nìhawng hamum takrra hamalo a pamrel sami oe fìtsenge :/ Tìkangkem soli nìhawng, woleyn ayrelit nìhawng, slä nìhol tsalsungay.
Ayrel apuseng oeyä alu Layon Yayo sunu oer nìtxan mi ulte sunu oer nìteng fwa wereyn pumit sì lahea rel leNa'vi. :3 Slä ke sunu oer fwa nìhol krr längu oer fte sivung ayrelit amip pumur. Sìlpey oe tsnì layu krr oer nì'ul fte wiveyn mipa ayrelit.

Eylan a poltxe nìNa'vi oehu längu lom oer nìtxan. Rutxe, ke tswa' futa zereiok oel krrit a ayoeng nolume 'awsiteng :) Sìlpey oe kop tsnì tsun pivängkxo 'awsiteng ye'rìn.

Wrrpa hertxayo alor klltxay ulte herwì mi zeiup. Sunu oer nìtxan :) Nìrangal oeru lirvu Nantangtsyìp a tsivun oe tivìran 'awsiteng tengkrr herwì zup hertxayosìn.

Fpìl oel futa kxeyey solängi oe nìhawng, slä oer ke lamu krr fte nivume nìtam kop :/ ^^

Sìlpey oe tsnì ayngaru lamu sì leru fpom! :)
Ayftxozä lefpom ulte Eywa ayngahu frakrr, ma oeyä eylan.

2 comments:

 1. Ma Tsmuk,

  txantsan fwa inan mipa ’uot a ngata. Mi, ngeyä tsu’o lì’fyayä yo’ txantxewvay ;)

  Nìteng, skxomìri a pängkxo ngahu nìmun, oe srefereiey nìprrte’.

  Hertxayol mi tok tsenget a kelku si nga, kefyak? Tewti, fìtseng herwì ahol zolup trram nì’aw slä slolu payne stum pxiset. Lu mi sang nìhawng.

  Ayftxozä lefpom ngaru nìteng. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kaltxì ma tsmukan :)

   Säplltxeviri ngeyä irayo si oe ngar, taluna txantsan lu fwa inan 'uot a ngata nìteng ;)
   *phew!* Kosman, tsal 'eykefu oet mawey nìtxan :D

   Srane, fìtsengit hertxayol tereiok. Trram hertxayo slolängu payne nì'it kop, slä herwì zoleiup fìtrr nìmun. Sìlpey oe tsnì (ayoe)ngar layu "teyra ayftxozä" awew ;)

   Delete

Paylì'ut new pivlltxe nga?