02 January 2017

Mipa skxom - postì a1ve #KintrräPostìLeNa'vi

Mipa zìsìt lefpom ayngar livu, ma oeyä eylan. Sìlpey oe, ftxozä soli nìprrte' yawnetuhu. Ulte sìlpey oe, mipa zìsìtìl tivìng fpomti, fpomtokxit sì fpomronti frapor.

Tse, mipa zìsìt, mipa skxom. Skxom a 'rrttamì tìve'kì nìnän ki yawne sì tìslan nì'ul lirvu, awngal kirmame lapot nì'ul, nìngay sì nìwotx. Skxom a tsan'ivul, nivume sì tslivam.

Oeri nì'ul new tireapivängkxo, ngivop tseot sì seykxel livu. Tìreyri new slivu nitram sì txur nitam fte siva nìftue nì'ul. Ulte new slivan nì'ul ayyawnetut oeyä.

Frapori krra zìsìt amip pähem, txe'lan teya leiu aysìlpeyfa sìrangalsì. Sìlpey awnga ko, tsaysìlpey slayu ngay.

Wiya, kin oel tskxekengti ^^

3 comments:

 1. Kaltxì ma Eana Unil!

  Nga pamrel soli postìru a fì'uri oe 'efu nitram. Oe sìlpey tsnì ziyevawprtte' fìtìkangkemvi fìzìsìtsì ngane.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Srane, zawprrte' oene tsaw. Leiu kosmana lun a pamrel seyki oeti fìtseng pxìm nì'ul nìmun.

   Delete
 2. Sìltsana postì a’awve. Seykxel sì nitram, ma tsmuke :)

  ReplyDelete

Paylì'ut new pivlltxe nga?