15 August 2019

ngä'ängän. tìkangkem sarmi nìtxan nìhawng kuma 'efu ngeyn sì meyp frakrr. kin oel tìfnuti fpomtisì.

No comments:

Post a Comment

Paylì'ut new pivlltxe nga?