28 June 2012

hola fpìlfya oeyä - hapxì amuve

Pxaya tìpawm längu oeru. Pxay nìtxan nìngay.
Nivew oel pivawm tsayfumit. Sì'eyng tìving fumur. Slä kawtut oel ke new srivätx.
Oe lu tute a neiewomum. Tute lenomum nìwotx. Tse... neiew nivume nì'ul nì'aw.

-

Srake awnga a lu sawtute tsun kivame? Oe tsun kivame srak?
Srake li ngal 'olefu tuteot a kolkxem uo nga? Li ngal fyolel ngeyä menarit ulte tsamun kivame tuteot srak?

Oel fpìl futa sawtute tsun kivame kop. Ke Na'vi nì'aw.

-

Krro 'efängu oel futa livu nì'awtu. Ulte 'efängu ngeyn. Tse, ke holahängaw txonam.

-

Fìtrrä key lu ಠ_ಠ

2 comments:

 1. Ma tsmuke, rä’ä ’efu futa ngal srätx tuteot. Fwa newomum lu hapxì letrrtrr tìreyä awngeyä, kefyak? Fpìl oel futa tsaysute a ke ’ì’awn nìfya’o lenomum ke lu pxan fte kiväteng. Awngal tok fìkifkeyti fte nivume sì tslivam nìno. Ke pawm kawkrr a sute tsawl ke slu a mì ronsem feyä.

  Rä’ä vivelek. Var livu lenomum ulte var livu ngar sìpawm ;) Sute a vewng ’ayeyng ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ngaru tìyawr, ma Plumps. Oeri ngeyä aylì'ul veykirä tìsangit txe'lanmì. Furia oe ngaru irayo seiyi nìngay.
   Oe var livu lenomum ulte var livu sìpawm oeru, tsat pänutìng oel, hufwa krro ngäzìk längu fte livu seykxel frakrr ;)

   Delete

Paylì'ut new pivlltxe nga?