04 February 2012

Mawey, ma oeyä eltu...

Oe irayo seiyi ayngaru, ma oeyä eylan, aysäplltxevi ayngeyä srung si oer. Fratrr fmi nivume.
Fralo nì'awve oe pamrel si nìToitsye fu nì'Ìnglìsì ulte ralpeng oeyä aylì'ut nìNa'vi pxisre wìntxu (ay)sawit fìtsenge. Tse... tsa'u alu tìralpeng krrnekx nìtxan txankrr fralo. Slä tsa'u mi 'o' lu. Nìsìlpey tsa'u layu frakrr.
   
Fìtsenge lu txawew (-16[20]°C). Tafral oe 'efu nitram, slä nìkeftxo fìtsenge herwì ke terok.
   
'uo nì'Ìnglìsì:
Everytime I've learned something new it feels like "aah, ok, great, I got it now" but when I'm trying to use my gained knowledge while building own sentences it nearly always feels like "holy crap, uh, wait, what was it again... err... ìì... it... tsa-hey... oel ve'kì oeyä eltuti"... -_-
Guess I just need more time. Also I need to be more paitent. AND I need to recognize the progress I've already made. "Hasey soli nìltsan, ma Kris"... hrh -_-'

Oe sngolä'i nivume kam mune hintrr. Oe lu zìma'uyut mi. Nìsung oeyä re'o tìsraw si (nìmun...).

And a little info for you... I won't edit/delete the mistakes I've made within my blog-entries (I'll just mark them), because I want to be able to do some reconstruction of "trial & error" and improvements whenever I feel it could be necessary/helpful/motivating/whatever.

Tse... ayngaru lu fpom srak? Zìsìkrr awew sunu ayngaru srak? Fu aynga srefereiey nìprrte' tìsangit srak?

"Srak" frakrr sì fratseng... Ìì... fko zene pamrel sivi/pivlltxe "srak" frakrr? Srusätx... ^^
Ulte... fyape fko pamrel sivi "hmm" fu "aah" nìNa'vi? Tìralpeng | translation | Übersetzung

Calm down, my brain...

I thank you, my friends, your answers help me. I try to learn all the time.
Everytime I write in German or English first and translate my words into Na'vi right before I post (show) them here. Well... Translating takes very long everytime. But it's fun still. Hopefully it will always be.
   
Here it's icecold (-16[20]°C). I feel happy because of this, but unfortunately here's no snow.
   
Something in English:
Everytime I've learned something new it feels like "aah, ok, great, I got it now" but when I'm trying to use my gained knowledge while building own sentences it nearly always feels like "holy crap, uh, wait, what was it again... err... err... it... aw crap... I hate my brain"... -_-
Guess I just need more time. Also I need to be more paitent. AND I need to recognize the progress I've already made. "Well done, Kris"... lol -_-'

I started to learn two weeks ago. I'm still a newbie. Also my head hurts/I got a headache (again...).

And a little info for you... I won't edit/delete the mistakes I've made within my blog-entries (I'll just mark them), because I want to be able to do some reconstruction of "trial & error" and improvements whenever I feel it could be necessary/helpful/motivating/whatever.

Well... how are you? Do you like the cold season? Or are you looking forward to the warmth?

"Srak" always and everywhere... Uhm... Do you always have to write/say "srak"? Annoying... ^^
And... how do you write "hmm" or "aah" in Na'vi?

4 comments:

 1. Kaltxì ma Kris! Plltxe nga nìltsan nìngay, lam oer fwa ngal aylì'fyat fnan. ;) Kxawm oe ngar smon nì'it, fu kxawm ke smon kaw'it. Oel ngat tse'a krro krro mì IRC - ngian ke plltxe oe pxìm.

  Tìpawmìri ngeyä - frakrr sunu oer zìsìkrr awew, yawne lu herwì nìtxan. Nìrangal ngar livu pum!

  Vivar pamrel sivi nìNa'vi, tì'efumì oeyä lu fya'o aswey fte nivume... ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kaltxì ma "Unknown" ;)
   Kxawm nga oer smon. Peu IRC? "LearnNavi"ä fu "Tree of Souls"yä? Ulte fyape fko syaw ngar tsatseng mì IRC?
   Irayo nìtxan, oe teya seiyi. :)

   Delete
  2. Ìì... fu syaw fko ngar "Unknown" mì "IRC"/"ToS"? ^^

   Delete
  3. Tok oel mì IRC-t LN-ä sì ToS-ä - hufwa kawkrr ke plltxe mì pum LN-ä, talun kawtu plltxe tsatsengmì... :P Ulte srane, fko syaw oer Unknown mesatseng. ;)

   Delete

Paylì'ut new pivlltxe nga?