26 February 2017

'awa alo asyen - postì a9ve #KintrräPostìLeNa'vi

Tse, ma frapo, fìpostì lìyu syena pum oeyä a lu hapxì tìkangkemviyä ayll alu Kìntrrä Postì leNa'vi.
Txopu rä'ä si; pamrel sayi postìru alahe zusawkrrmì, slä nì'it ngäzìk livu fte pamrel sivi nìtrrtrr luke tsafnesrung. Sasya tsalsungay (ง'̀-'́)ง
Fratìkangkemvitur oe irayo seiyi. Tsafnetìkangkemviri liveyn ko!

No comments:

Post a Comment

Paylì'ut new pivlltxe nga?