12 February 2017

Tìwusem - postì a7ve #KintrräPostìLeNa'vi

Lu 'ipu fwa fula tìng nari nekll ronsemä 'awkxìlä lapoyä fkot teykìng nari nekll sneyä ronsemä 'awkxìlä (nìmun).
¯\_(ツ)_/¯

Poe pamrel soli san omum oel futa lu lehawngkrr. Stum lilvu lehawngkrr nìwotx. Slä kxutu (alu sängä'än) smon oer set. Omum set futa tsatìngäzìk ke lu oe. Omum futa fìtìngäzìkìl tok oet ulte tsaria tsun oe wivem, tsun siva. Tsawusemìri sngolä'i sìk.
Nìsung pamrel soli san furia ngal wolìntxu oeru eyawrfyat a mì kivä irayo si ngaru nìpxi, ma Krrsì. Ngaluke ke lilvu tstew nìtam oe fte tsakem sivi ulte lirvu mi na kenten mì kumpay sì tirvok tsatsongropxit. Furia vewng ngal oet sì srung si, seiyi irayo.

Tsaylì'ul 'eykefu oet nitram nì'aw.


Kawkrr zenke txivìng sutet a yawne lu ngar nìngay.Lahea txeleteri...
ììì... tam.

Ayway amip frato pamtseotuä alu KoRn zawprrte' oene nìtxan. Aylì'u (sì sneyä ral) sì pamtseo leiu nì'it nì'ul na sneyä pum aspuwin. Na mì hrr a pamtseo srung soli oer nìtxan.

Sìlpey oe tsnì mipa tawtutetsyìp alu TOA Heavy Industries 1/12 Synthetic Human a ta tseotu alu 1000toys pivähem fìtseng trray. Oe tsun sivar pot fte wiveyn nìltsan nì'ul. Tìpähemìri peyä srefereiyey nìprrte' nì'aw!

Peyä 'ur
Tìrusikxìri poru leiu txantsana tsu'o. Kawkrr ke zene oe sivar nìmun fì'upakit alu
a ke tsun rivikx kaw'it!

2 comments:

 1. ’Eylanìri ngeyä, sìltsana fmawn a lu teya ta säsìlpey.

  Srungìri ngeyä fte wiveyn …
  Mì ronsem oeyä lu oeru sngä’itseng vurä a teri fìsä’o aspuwin a lu nì’awtu set ulte kawtul ke sar tsat nulkrr. Tìkeftxonga’a vur lìyevu, kefyak? Fyape nga fpìl? ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tewti, zolene oe rivun lì'ut alu sä'o lì'upukmì nì'aw! :D Tsan'erul oe x)
   Tsavurteri a mì ronsem ngeyä... Fpìl oel futa tsaw slivu kosmana vur nìngay! Tsayfnevur a tìkeftxonga' yawne lu oer frato hrh :)

   Delete

Paylì'ut new pivlltxe nga?